Kategorie

Informace

Upozornění: Spolu s reklamovaným zbožím je nutné zaslat vyplněný reklamační protokol

Záruční a reklamační řád

společnosti

Wi Technology s.r.o.

se sídlem Praha 10 – Hostivař, Průmyslová 1472/11, PSČ 102 00
IČ 04085817

1.            Pro označení tohoto dokumentu se v dalším textu užívá název „reklamační řád“.

2.            Tento reklamační řád se vztahuje na odpovědnost prodávajícího za vady prodávaného zboží a vyřizování nároků uplatňovaných na základě tohoto titulu ze vztahů dle obchodních podmínek, přičemž tento reklamační řád je součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž na vztah dopadají současně i obchodní podmínky.

3.            Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a uplatnění práv a povinností při uplatnění nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.            Výrobcem podle tohoto reklamačního řádu se rozumí i dodavatel prodávajícího. Pokud není osoba výrobce a dodavatele shodná, považuje se za výrobce podle tohoto reklamačního řádu dodavatel prodávajícího ve smyslu předchozí věty.

5.            Tento reklamační řád upravuje rozsah záruky na jakost poskytované prodávajícím na prodávané zboží a postup prodávajícího při vyřizování nároků z vad zboží uplatňovaných kupujícími z titulu kupních smluv.

6.            Po celé trvání záruční doby prodávající, tam kde záruku poskytuje, přejímá záruku ve shodném rozsahu jako ji prodávajícímu poskytuje výrobce za to, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému nebo v dokumentaci ke zboží vymezenému účelu.

7.            Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené:

         obvyklým opotřebením, které je důsledkem obvyklého užívání,

         užíváním, které je v rozporu s účelovým určením zboží,

         nadměrným zatěžováním zboží nebo jeho používáním v rozporu s technickou dokumentací či jinou dokumentací, bez ohledu na to, v jakém je jazyce, či obecně známými a přejímanými postupy,

         mechanickým poškozením nebo vystavením zboží nepřiměřenému působení kapaliny nebo vlhkosti,

         vnějšími zásahy, zejména tepla,

         neodbornou manipulací, opravou či zanedbanou péčí o zboží.

         u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána

8.            Záruční doba a její rozsah jsou určovány v dokladech připojených ke zboží. V případě pochybností se má za to, že záruční doba činí 12 měsíců.

9.            Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a pokud to není možné, pak je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

10.          Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné zjistit při odborně provedené prohlídce.

11.          Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději do tří kalendářních dnů poté, co se staly zjevnými.

12.          Při uplatnění nároku vady zboží musí být zboží odesláno do autorizovaného servisního střediska (viz bod 27. tohoto záručního a reklamačního řádu) nejpozději další pracovní den od data přijetí od konečného spotřebitele tak, aby mohla být reklamace vyřízena do 30 dnů. Pokud kupující neodešle zboží k posouzení reklamace v uvedené lhůtě, prodlužuje se 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace o dny, kdy již mělo být reklamované zboží odesláno prodávajícímu. Reklamované zboží musí být vždy odesláno prodávajícímu s těmito doklady:

         Platným záručním listem (který nesmí být dodatečně přepisován ani jiným způsobem upravován).

         Vyplněným datem prodeje

         Výrobním číslem (IMEI)

         Razítkem a podpisem prodejce

         Kopií dokladu o koupi

         Reklamačním protokolem s přesným popisem závady zboží

13.          Při uplatnění nároku kupujícího na výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny, musí být reklamované zboží zasláno prodávajícímu nejpozději do 30 dnů od poslední rozhodné události (datum ukončení na posledním servisním protokolu, vyjádření autorizovaného servisního střediska).

14.          V době žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, musí být reklamace v záruce, dokud nebude přijata výrobcem. Výrobek musí být dodán kompletní! Dodavatel řeší tuto žádost buď vrácením plné kupní ceny výrobku, nebo výměnou za stejný výrobek. Rozhodnutí o způsobu vyřešení takového požadavku je plně na straně dodavatele.

15.          Při uplatnění nároku na vystavení dobropisu z důvodu třetí stejné závady zboží, musí být tato totožná závada dvakrát již odstraněna servisním střediskem prodávajícího a tato třetí závada musí být posouzena servisním střediskem (diagnostika). Všechny tři protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

16.          Prodávající si může dodatečně vyžádat doklad o koupi (fakturu), kde je uvedeno výrobní číslo (IMEI) daného zboží.

17.          Při žádosti o dobropis z důvodu vícenásobné závady (nemusí jít o stejnou závadu), ale předchozí tři závady a další závada musí být uznány jako oprávněné. Poslední závada musí být pouze posouzena servisním střediskem prodávajícího. Všechny protokoly ze servisu a reklamační protokoly sepsané koncovým zákazníkům musí být přiloženy. Výrobek musí být dodán kompletní!

18.          V žádném případě nedoporučujeme vracet kupní cenu koncovému spotřebiteli před obdržením vyjádření k uplatněné reklamaci, nebo před uplynutím zákonné lhůty 30 dnů na vyřešení reklamace. Zboží Vám může být zasláno zpět, pokud bude v autorizovaném servisním středisku nebo u prodávajícího zjištěno, že se závada neprojevuje nebo se neslučuje se záručními podmínkami, nebo není žádost o dobropis z nějakého jiného důvodu oprávněná. Reklamace Vám pak bude vrácena zpět jako neoprávněná!

19.          Při žádosti o dobropis z důvodu překročení 30 denní lhůty autorizovaným servisním střediskem při záruční opravě je nutné dodat servisní protokol, na kterém servisní středisko jasně potvrzuje překročení 30 dní svou vinou, nebo ze kterého to vzhledem k uvedeným údajům (datum příjmu a ukončení opravy) jasně vyplývá. V případě, že tomu tak není, je nutné doložit přepravní doklady, z nichž bude vina servisního střediska jasně prokazatelná. Výrobek musí být kompletní!

20.          Při odesílání příslušenství do autorizovaného servisního střediska je nutné, aby byl přiložen pokladní doklad a doklad o koupi od prodávajícího.

21.          Vadné příslušenství se nepovažuje za vadu samotného zboží (telefonu) a zpravidla se řeší výměnou za nový kus daného příslušenství! Výměna nabíječky, handsfree, apod., se proto nepočítá mezi vícenásobné závady!

22.          V případě, že reklamace zboží bude výrobcem nebo autorizovaným servisem odmítnuta jako neoprávněná, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s posouzením závady servisem nebo výrobcem, jakož i ostatních účelně vynaložených nákladů (zejména nákladů dopravného či poštovného za odeslání zboží k posouzení apod.).

23.          Náklady spojené s případným zasláním zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace nese kupující.

24.          Záruční doba na veškerá příslušenství je 24 měsíců.

25.          Záruční doba na náhradní díly mimo baterie je 12 měsíců, na baterie pak 6 měsíců.

26.          Prodávající a kupující tímto ujednávají ve smyslu § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby, tedy na dobu jednoho roku a to při koupi již použitého spotřebního zboží.

27.              Reklamační středisko prodávajícího : Wi Technology s.r.o.

                                                              Průmyslová 1472/11

                                                             102 00 Praha 10

                                                             tel : +420 606 133 862

                                                            e-mail: reklamace@nasedily.cz

28.          Vadné zboží kupující doručí prodávajícímu osobně nebo zašle zboží vlastním nákladem spediční firmou. Uzná-li prodávající reklamaci, zašle kupujícímu opravené nebo vyměněné zboží na vlastní náklady. Přitom vždy platí, že důvodnost reklamace posuzuje výrobce a jeho rozhodnutí o reklamaci je pro prodávajícího i kupujícího závazné.

29.          V případě předprodejní reklamace je možné uplatnit nárok pouze u zboží, u kterého od data nákupu od prodávajícího neuplynulo více než 30 dní.

30.          Předprodejní reklamace může být uplatněna pouze při splnění těchto podmínek:

         v reklamovaném zboží (telefon) nesmí být uložena žádná data

         záruční list musí být přiložen a nevyplněn

         zboží musí být v kompletním a originálním balení

         zboží nesmí jevit žádné známky používání a musí mít nalepené původní ochranné fólie

         musí být přiložen reklamační protokol s přesným popisem závady

31.          Předprodejní reklamace musí být uplatněna tak, že zboží bude zasláno do autorizovaného servisu prodávajícího (viz výše). Pokud půjde o neodstranitelnou vadu, zboží bude vyměněno za nové, případně bude vystaven dobropis. O způsobu řešení předprodejní reklamace rozhodne prodávající. V případě, že prodávajíc nebude zasláno reklamované zboží v kompletním a originálním balení, může prodávající odeslat reklamované zboží zpět kupujícímu na jeho náklady bez vyřešení reklamace.

32.          Veškeré reklamační nároky je nutné zasílat k vyřízení reklamace na adresu autorizovaného servisu prodávajícího (viz bod 27. tohoto řádu).

33.          Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

34.          Reklamace zásilek přepravy je možná maximálně 24h po doručení.

35.          Pro zahájení reklamačního řízení je důležité zaslat kompletní fotodokumentaci, která musí obsahovat následující:

         Etiketa s číslem zásilky, kde jste uveden jako příjemce

         Balení celé zásilky (alespoň ze dvou úhlů, manipulační značky)

         Balení poškozeného zboží + výplně

         Poškozené zboží

         Přesný popis (a počet) poškozeného zboží

         Výše uvedené je nutné zaslat na emailreklamace@nasedily.cz email nesmí být větší, než 10MB.

36.          Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

V Praze dne 18. 11. 2020

Tento záruční a reklamační řád je platný a účinný od 20. prosince 2017. 

© 2020 Wi Technology s.r.o. Všechna práva vyhrazena