Kategorie

Informace

Společnost

Wi Technology s.r.o.

 se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00

IČ 04085817

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 242259
vydává

pro velkoobchodní prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.nasedily.cz
tyto:

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky) vydané společností Wi Technology s.r.o. se sídlem Průmyslová 1472/11, Praha 10, Hostivař, PSČ 102 00, IČ 04085817, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242259 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavřené mezi prodávajícím a podnikající právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou (dále jen kupující)  uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: http://www.nasedily.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen webové rozhraní obchodu).

2. Obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran při jednorázovém či opakovaném užití webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.nasedily.cz (dále jen webová stránka). Obchodní podmínky upravují pouze případy, kdy kupujícím je podnikatelský subjekt, tedy právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Právní vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Kupující stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a  bez výhrad s nimi souhlasí a to zasláním objednávky či provedením registrace.

II.

Registrace a uživatelský účet

1. Pro přístup do uživatelského rozhraní musí být kupující registrován. Registraci kupujícího provádí administrátor webu a to na základě údajů vyplněných kupujícím do registračního formuláře.  Po provedení registrace může kupující ze svého uživatelského účtu objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje.

2. Kupující je povinen uvádět při registraci a objednávání zboží pravdivé a správné údaje, které jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Kupující je povinen změnu údajů uvedených v jeho uživatelském účtu oznamovat prodávajícímu ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastala.

3. Přístup kupujícího k uživatelskému účtu je zajištěn uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje a je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích sloužících k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení uvedené povinnosti kupujícího.

4. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit kupujícímu uživatelský účet a to v případě, že uživatelský účet kupujícího je déle jak jeden rok neaktivní nebo kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně povinností vyplývajících z obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Provoz může být přerušen v důsledku nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,  případně nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Kupující je při registraci povinen prokázat, že je podnikatelským subjektem a to zasláním na kontaktní e-mail prodávajícího či předložením výpisu ze živnostenského, obchodního či jiného veřejného rejstříku sloužícího k registraci podnikatelských subjektů.

 

III.

Kupní smlouva  

1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní, které obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení informací o nabízeném zboží a s uvedením cen dle platného ceníku. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně konkrétního zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případě, že kupující již dříve podstatným způsobem porušil podmínky kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Kupující objednává zboží vyplněním objednávkového formuláře umístěného na webovém rozhraní obchodu, telefonicky na kontaktním telefonu prodávajícího nebo e-mailem na kontaktním e-mailu prodávajícího. Objednávka vždy musí obsahovat přesný název objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (firma nebo jméno a příjemní, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa). Kupující má možnost  kontroly, případně změny údajů jím uvedených v objednávce.  Před závazným odesláním objednávky je kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a končená cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace objednávky má kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím tlačítka „objednat vybrané zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po doručení objednávky kupujícího vyrozumí o přijetí objednávky a toto potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen elektronická adresa kupujícího).

4. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena zasláním zálohové faktury prodávajícím. Tato zálohová faktura je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

8. V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

9. Prodávající má nárok na storno poplatek ve výši 20 % z kupní ceny objednaného zboží a to v případě, že kupující zruší svoji objednávku.

 

IV.

Kupní cena a platební podmínky

 

1. Na webovém rozhraní uvádí prodávající aktuální ceny v české měně. Tyto ceny jsou kupujícímu dostupné po zadání přiděleného hesla do prodejního systému na stránkách internetového obchodu. Z aktuálních cen je prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu slevu a to zejména v závislosti na množství objednávaného zboží nebo v závislosti na předchozích nákupech kupujícího.

2. Výběr způsobu úhrady kupní ceny je ponechán výlučně na výběru kupujícího a to mimo způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 

Platba v hotovosti při převzetí zboží kupujícím

Bezhotovostní platba na bankovní účet prodávajícího

Platba předem - proforma

úhradu kupní ceny kupujícím lze provést platbou předem na základě  proforma faktury,  která bude kupujícímu  zaslána elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Po provedení úhrady bude vystavena řádná faktura.

Příkazem (odběr na fakturu)

prodávající si vyhrazuje umožnit tento způsob placení zboží pouze stálým zákazníkům, není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

3. Prodávajícímu vzniká v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na zákonný úrok z prodlení a nárok na náhradu škody.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.

V. 

 Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající nebo kupující má právo od kupní smlouvy, kde ještě nebylo dodáno zboží, odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu, obchodní podmínky, dobré jméno či zájmy druhé smluvní strany. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že za podstatné porušení této smlouvy pokládají zejména:

pokud kupující poruší dobré jméno, pověst či zájmy prodávajícího, především pokud bude kupující uvádět nepravdivé údaje poškozující zájmy prodávajícího (nebo jeho obchodní partnery) nebo pokud nekalosoutěžním jednáním kupujícího dojde ke škodě prodávajícího (nebo jeho obchodních partnerů),

jednání kupující způsobilé poškodit prodávajícího (nebo jeho obchodní partnery) či způsobit mu újmu tím, že bude prodávat jiné, méně kvalitní zboží, nepocházející od prodávajícího, nekvalifikovaným prodejem, nevhodným prodejním prostředím, apod.

prodlení kupujícího s placením kupní ceny zboží po dobu více než 20 kalendářních dnů,

porušení ostatních povinností ze strany kupujícího, pokud v důsledku jejich porušení vznikne prodávajícímu škoda či hrozí vznik této škody.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží není dodáno ani 60 dnů po termínu dodání.

Není-li v kupní smlouvě nebo obchodních podmínkách ujednáno jinak, platí pro odstoupení od smlouvy příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

VI.

Přeprava a dodání zboží 

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady jako jsou návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

Na základě dohody prodávajícího a kupujícího může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu přepravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu přepravci. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách je kupující povinen sepsat protokol. Není-li kupujícím sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží, zejména je povinen provést kontrolu počtu kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je tuto skutečnost kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámení závady a protokolem.

 

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Podmínky odpovědnosti za vady a záruky jsou upraveny v samostatném záručním a reklamačním řádu prodávajícího, který je v plném rozsahu uveden na webových stránkách http://www.nasedily.cz a který je samostatnou součástí těchto obchodních podmínek.

VIII.

Doručování 

1. Korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu, prodávajícímu je doručováno na kontaktní údaje uvedené v závěrečných ustanoveních obchodních podmínek.

2. Zpráva je doručena:

- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty patnácti (15) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX.

Závěrečná ustanovení 

1. V případě  uzavření závazkového vztahu souvisejícího s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí služby servisu nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

3. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

- Wi Technology s.r.o.

- adresa pro doručování pošty: Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11, 102 00

- kontaktní adresa elektronické pošty: objednavky@nasedily.cz

- kontaktní telefon: (+420) 606 099 731

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 

V Praze dne 25. 5. 2018